ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Mám nasledujúce práva:

  • Právo vedieť kto, a za akým účelom spracováva Vaše údaje, a ako dlho ich bude uchovávať.
  • Právo prístupu k Vašim údajom - Máte právo požiadať o bezplatný prístup k osobným údajom, ktoré má o Vás organizácia a získať ich kópiu v prístupnom formáte.
  • Právo kedykoľvek namietať proti zasielaniu informačných materiálov vrátane nárokov na zľavy.
  • Právo na opravu - Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré má o Vás organizácia, by mohli byť nesprávne, neúplné alebo nepresné, môžete požiadať o ich opravu. Oprava sa musí vykonať bez zbytočného odkladu.
  • Právo na vymazanie údajov – Máte právo vyzvať organizáciu, aby prestala spracúvať Vaše údaje tak, že zrušíte svoj súhlas. Organizácia tak musí urobiť, pokiaľ nie je viazaná inými právnymi dôvodmi na spracúvanie Vašich údajov.
  • Právo na presun Vašich údajov - Ak organizácia používa Vaše údaje po tom, ako ste poskytli svoj súhlas alebo podpísali zmluvu, môžete žiadať, aby Vám údaje boli vrátené alebo sa presunuli inej spoločnosti, ktorej služby si želáte využívať – nazýva sa to právo na „prenosnosť údajov“. Presun údajov by Vám mal pomôcť ľahšie získať prístup k iným trhom a dodávateľom, a teda Vám prináša viac možností.
  • Právo na bezpečnosť Vašich údajov – Legislatíva vyžaduje ochranu Vašich údajov. Ak je porušenie ochrany údajov rizikové, organizá­cia, ktorá má Vaše údaje, musí informovať vnútroštátny úrad na ochranu údajov. Ak únik údajov predstavuje vysoké riziko, v tom prípade musí informovať aj Vás osobne.

 

Kontaktný formulár:

Dotknuté osoby môžu uplatňovať svoje práva:

  • emailom na cyklousmev@mail.t-com.sk
  • osobne v predajni HobbyCykloservis, Pribinova 49, Hlohovec 92001